جستجو
Close this search box.

انتخاب درست ماهی تازه

انتخاب ماهی تازه

انتخاب درست ماهی تازه ( قسمت چشم و دهان) قسمت چشم : ماهی تازه چشم ها برجسته و براق دارد. در این حالت چشم ها شفاف و مساوی با حدقه اند.  اما اگر چشم ها فرو رفته و کدر باشند. ماهی فاسد شده است.  قسمت دهان : دهان ماهی تازه بسته است.آبشش آن به رنگ قرمز بوده […]